Hiệu trưởng
Quy chế Tổ chức và Hoạt động của nhà trường- Ngày đăng: 01/09/2010

  SỞ GD&ĐT SƠN LA         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG THPT TÔ HIỆU                    Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

QUY CHẾ
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG
CHƯƠNG I : CÁC CƠ SỞ XÂY DỰNG
 
- Căn cứ vào quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ngày 29.3.2009 của UBND Tỉnh Sơn La về ban hành quy định phân cấp quản lý CBCCVC trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp Nhà nước tỉnh Sơn La.
- Căn cứ vào Điều lệ trường THCS, THPT và THPT nhiều cấp học ban hành kèm theo Quyết định số 07/2007/QĐ/BGDĐT ngày 2/4/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
- Căn cứ vào Thông tư số 28/2009/TT-/BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông.
- Căn cứ vào Quyết định số 61/2005/QĐ-TTg ngày 24/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với cán bộ Đoàn TN CSHCM, Hội LHTN Việt Nam trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và THPT.
- Căn cứ vào công văn số 961 và công văn số 178/SGD&ĐT-GDTrH ngày 30/10/2008 của phòng Giáo dục trung học Sở GD&ĐT Sơn La về hướng dẫn thực hiện quy định hồ sơ trường trung học.
- Căn cứ vào tình hình thực tế của trường THPT Tô Hiệu – Thành phố Sơn La -Tỉnh Sơn La. 
CHƯƠNG II: TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ
Điều 1. Cơ cấu tổ chức và biên chế
Năm học 2010-2011 nhà trường có:
- 3 khối lớp với 33 lớp với 1482 học sinh trong đó có 757 nữ, HSDT là 691.
+ Khối 10: 12 lớp với 533 học sinh có 264 HS nữ, HS DT là 238.
+ Khối 11: 10 lớp với 461 học sinh có 233 HS nữ, HS DT là 208.
+ Khối 12: 11 lớp với 488 học sinh có 260 HS nữ, HS DT là 245.
- Tình hình đội ngũ: Tổng số 90 CB-GV-CNV trong đó:
+ Ban giám hiệu: 04 đ/c;
+ Giáo viên: 78 đ/c;
+ Nhân viên: 08 (KT, VT, TV, BV, TVụ) thiếu 01 nhân viên y tế và 01 giáo viên phụ trách thực hành thí nghiệm.
- Nhà trường biên chế thành 09 tổ chuyên môn và 01 tổ Văn phòng bao gồm:
+ Tổ Toán :         12 đ/c;                           + Tổ Tin :    5 đ/c;
+ Tổ Văn :           12 đ/c;                          + Tổ Sử - Địa – GDCD : 15đ/c;  
+ Tổ Sinh - Công nghệ : 6 đ/c;                  + Tổ Lý - Công nghệ : 8 đ/c;    
+ Tổ Ngoại ngữ : 9 đ/c;                            + Tổ  Hoá : 8 đ/c;
+ Tổ GDTC :      7 đ/c;                              + Tổ Văn phòng : 8 đ/c;
- Chi bộ đảng có 35 đảng viên (33 chính thức).
- Tổ chức công đoàn có: 90 công đoàn viên, BCH CĐ có 09 thành viên. Ban thanh tra nhân dân có 03 thành viên, có 13 quần chúng là đối tượng Đảng.
- Tổ chức Đoàn thanh niên giáo viên có 35 đoàn viên TN trong độ tuổi đoàn, BCH chi đoàn có 03 thành viên.
- Tổ chức Đoàn TNCSHCM có: 33 chi đoàn với 836 ĐV
- Tổ chức Ban đại diện CMHS: Toàn trường có 33 chi hội, TT Ban đại diện  CMHS có 05 thành viên đã họp và phân công nhiệm vụ theo điều lệ của Ban đại diện CMHS.
- Hội Chữ thập đỏ : có 05 BCH Hội với 34 chi hội.
- Hội Khuyến học nhà trường : có 03 BCH Hội với 34 chi hội.
- Ban An ninh nhà trường : có 9 thành viên.
- Ban quản trị, ban biên tập Website : có 15 thành viên.
- Ban hỗ trợ CNTT : có 11 thành viên.
 Điều 2. Nhiệm vụ cụ thể của từng bộ phận
1. Lãnh đạo nhà trường:
1.1) Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Minh Thuý
Phụ trách điều hành chung các công việc của nhà trường, chịu trách nhiệm trước cấp trên và trước pháp luật về tất cả các mặt công tác của nhà trường.
Trực tiếp lãnh đạo và phụ trách các công việc sau:
- Điều hành chung các công việc của nhà trường.
- Thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng trường.
- Kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết của chi bộ Đảng, việc chấp hành các nhiệm vụ của mỗi Đảng viên.
- Công tác chính trị tư tưởng.
- Chủ tài khoản.
- Tổ chức bộ máy nhà trường.
- Cùng các Phó Hiệu trưởng phân công nhiệm vụ cho tất cả các thành viên trong trường.
- Công tác kế hoạch.
- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ năm học.
- Quản lý công tác tài chính.
- Cùng Phó Hiệu trưởng 2 quản lý Tài sản của nhà trường.
- Thực hiện các chính sách của nhà nước đối với Giáo viên, nhân viên, học sinh; tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động nhà trường.
- Thực hiện công tác xã hội hoá các hoạt động của nhà trường.
- Quản lý tổ chức, giáo dục học sinh, đánh giá xét duyệt kết quả của HS.
- Chủ tịch các Hội đồng: Hội đồng trường, Thi đua – khen thưởng, kỷ luật, khoa học.
- Phối hợp với Ban đại diện Hội CMHS trong các hoạt động giáo dục của nhà trường.
- Quản lý, tổ chức, giáo dục học sinh, đánh giá xét duyệt kết quả của học sinh khối 10 và khối 12.
- Phụ trách – theo dõi các bộ môn khoa học xã hội và các tổ khoa học xã hội.
  - Phụ trách điều hành chung về nội dung Website của trường.
- Trực tiếp giảng dạy môn Sử lớp 10A.
- Sắp xếp để hàng tuần dự giờ dạy của giáo viên từ 1 đến 2 tiết.
1.2) Phó hiệu trưởng 1: Đ/c Lê Xuân Vinh
Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và cùng chịu trách nhiệm trước cấp trên về việc lãnh đạo các mặt công tác cụ thể sau:
- Tổ chức, quản lý, điều hành công tác dạy và học: Quản lý việc thực hiện nội dung chương trình, chất lượng dạy của GV - học của học sinh, các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.
- Cùng với Hiệu trưởng phân công công tác cho tất cả giáo viên.
- Phụ trách – theo dõi các bộ môn khoa học tự nhiên và các tổ khoa học tự nhiên.
- Quản lý, tổ chức, giáo dục học sinh, đánh giá xét duyệt kết quả của HS khối 11 và khối 12.
- Công tác thư viện.
- Công tác thiết bị.
- Phụ trách điều hành về nội dung Website về công tác dạy và học.
- Trực tiếp giảng dạy môn Hoá lớp 11B.
- Sắp xếp để hàng tuần dự giờ dạy của giáo viên từ 1 đến 2 tiết.
1.3) Phó hiệu trưởng 2: Đ/c Đặng Hữu Thuỷ
Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và cùng chịu trách nhiệm trước cấp trên về các mặt công tác sau:
- Công tác Hành chính - Quản trị, CSVC.
- Cùng với Hiệu trưởng phân công công tác cho tất cả nhân viên.
- Quản lý, tổ chức, giáo dục học sinh, đánh giá xét duyệt kết quả của học sinh khối 11 và khối 12.
- Theo dõi công tác thi đua trong học sinh và các lớp.
- Phụ trách – theo dõi các bộ môn khoa học tự nhiên và các tổ khoa học tự nhiên.
- Công tác lao động - hướng nghiệp. 
- Cùng với Hiệu trưởng phối hợp với Ban đại diện Hội CMHS trong các hoạt động giáo dục của nhà trường.
- Phụ trách điều hành nội dung trang Website về các hoạt động LĐVS môi trường, xây dựng CSVC.
- Trực tiếp giảng dạy môn Hoá lớp 11C, 11I.
- Sắp xếp hàng tuần dự giờ dạy của giáo viên từ 1 đến 2 tiết.
1.4) Phó hiệu trưởng 3: Đ/c Nguyễn Trọng Hiệp
Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và cùng chịu trách nhiệm trước cấp trên về các mặt công tác sau:
- Công tác đoàn thể, phong trào, trật tự an ninh.
- Công tác hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
- Chủ tài khoản (uỷ quyền).
- Phụ trách điều hành nội dung trang Website về các hoạt động ngoài giờ lên lớp, đoàn thể, phong trào.
- Trực tiếp giảng dạy môn Văn lớp 11A.
- Sắp xếp hàng tuần dự giờ dạy của giáo viên từ 1 đến 2 tiết.
- Phụ trách – theo dõi các bộ môn khoa học xã hội và các tổ khoa học xã hội.
- Quản lý, tổ chức, giáo dục học sinh, đánh giá xét duyệt kết quả của học sinh khối 10 và khối 12.
1.5) Đồng chí Chủ tịch công đoàn: Lãnh đạo và phụ trách các mặt công tác sau:
- Lãnh đạo, tổ chức các hoạt động của công tác công đoàn theo Điều lệ công đoàn và các đoàn thể trong trường.
- Phụ trách công tác thi đua trong khối CBGV.
2. Văn phòng  
2.1) Đồng chí Kế toán
*Thời gian làm việc
- Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30.
- Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ, nghỉ thứ 7.
- Ngoài thời gian trên, khi nhà trường có công việc đột xuất phải có mặt theo yêu cầu của Hiệu trưởng.
* Nhiệm vụ
- Thực hiện các công việc kế toán, lập báo cáo tài chính theo quy định của Luật kế toán.
- Thực hiện đúng quy định về quyền tự chủ Tài chính theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ.
- Cùng điều hành hoạt động của Tổ Văn phòng theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng và tổ trưởng.
- Đặc biệt chú ý hoàn thành tốt các việc sau đây:
+ Thực hiện đúng nghiêm ngặt về thời gian tất cả các yêu cầu của việc thu chi của trường kịp thời, chuẩn xác đảm bảo các công việc của trường đạt hiệu quả tốt nhất.
+ Vào ngày 30 hàng tháng phải báo cáo đầy đủ chính xác tất cả các hoạt động thu, chi của tất cả các loại quỹ của trường trong tháng cho Hiệu trưởng.
+ Thực hiện công khai tài chính theo quy định.
2.2) Đồng chí Thư ký Hội đồng giáo dục
- Ghi biên bản, nghị quyết các cuộc họp giao ban, liên tịch, hội nghị của nhà trường.
- Tổng hợp thống kê các báo cáo hàng tháng về Sở GD&ĐT và Địa phương.
- Cùng phó Hiệu trưởng chuyên môn lập TKB của toàn trường.
- Cùng BGH và giáo viên Tin học sử dụng các phần mềm vào công tác quản lý.
2.3) Đồng chí nhân viên Văn thư - Thủ quỹ
* Thời gian làm việc
- Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ.
- Chiều từ 14 giờ đến 17 giờ
- Ngoài thời gian trên, khi nhà trường có công việc đột xuất phải có mặt theo yêu cầu của Hiệu trưởng.
* Nhiệm vụ
- Quản lý hồ sơ: Học bạ, Sổ điểm, sổ ghi đầu bài, các văn bản, bảng biểu.
- Xử lý công văn biểu mẫu, đóng dấu, cập nhật, chuyển đi, chuyển đến
- Sắp xếp, lưu trữ các loại hồ sơ công chức, tuyển sinh ra theo từng chủng loại để dễ tìm kiếm.
- Tham mưu với Hiệu trưởng về công tác văn thư nhằm phát huy hiệu quả quản lý, thực hiện tốt hiệu quả dạy học.
- Đánh máy, quản lý văn bản biểu mẫu trên máy tính, trực điện thoại đảm bảo lịch sự, thông suốt.
- Thực hiện các điều động của lãnh đạo nhà trường, phối hợp với các thành viên khác trong trường thực hiện các nhiệm vụ được giao.
- Tham mưu, xây dựng, cấp phát các biểu mẫu báo cáo của cá nhân, tập thể.
- Yêu cầu cá nhân, tập thể thực hiện các chế độ báo cáo. Từ chối và yêu cầu làm lại các hồ sơ, các báo cáo không chính xác hoặc không đúng theo quy định
- Sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp nơi làm việc, đảm bảo mỹ quan và vệ sinh học đường.
- Thực hiện nghiêm túc công tác thủ quỹ: Đảm bảo chi đúng, đủ, an toàn theo lệnh thu chi của Hiệu trưởng. Sắp xếp các kho ngăn nắp.
2.4) Đồng chí Bí thư đoàn trường
- Tổ chức, điều hành các hoạt động của Đoàn TN nhà trường.
- Tổ chức quản lý, giáo dục HS - Đặc biệt các trường hợp HS cá biệt.
- Tổ chức quản lý, lên kế hoạch thi đua trong HS theo chủ đề hàng tháng dưới sự chỉ đạo của BCH đoàn TN thành phố và Hiệu trưởng nhà trường. Tổng kết báo cáo kết quả thi đua hàng tuần, công khai kết quả thi đua vào các buổi chào cờ hàng tuần.
- Phối hợp, vận động các lực lượng giáo dục, các lực lượng xã hội ở địa phương cùng tham gia công tác Đoàn.
2.5) Cán bộ thư viện
* Thời gian làm việc
- Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ.
- Chiều từ 14 giờ đến 17 giờ 30.
- Ngoài thời gian trên, khi nhà trường có công việc đột xuất phải có mặt theo yêu cầu của Hiệu trưởng.
* Nhiệm vụ
+ Cập nhật, quản lý các loại hồ sơ thư viện theo đúng quy định của Bộ Giáo dục.
+ Bảo quản toàn bộ SGK dùng chung, sách nghiệp vụ, sách tham khảo, báo chí, tài liệu … theo quy định đối với cán bộ thư viện.
+ Bảo quản, tu bổ sách, chống các hiện tượng làm mất, hư hao sách.
+ Sắp xếp sách và các vật dụng trong phòng làm việc giúp cho người đọc dễ lấy, dễ tìm đảm bảo mỹ quan và vệ sinh học đường.
+ Làm tốt công tác bạn đọc, phối hợp với các tổ chức trong nhà trường thực hiện công tác giới thiệu sách theo chủ đề.
+ Thực hiện các điều động của lãnh đạo nhà trường, phối hợp với các thành viên trong nhà trường thực hiện tốt công việc được giao.
+ Có quyền từ chối những cá nhân, tập thể vào thư viện làm ảnh hưởng đến công tác nghiệp vụ và quản lý tài sản.
+ Xử lý kịp thời và buộc phải đền bù tài sản đối với các cá nhân, tập thể làm hư hỏng hoặc thất thoát tài sản, báo cáo, đề xuất với Hiệu trưởng kịp thời để có các biện pháp chấn chỉnh và hình thức kỷ luật.
+ Đề xuất, tham mưu cho BGH về việc: Tổ chức, quản lý, mua sắm bổ sung các loại sách, báo cần thiết trên cơ sở định mức kinh phí cho phép, để việc sử dụng sách báo, tài liệu thực sự có hiệu quả.
+ Làm tốt việc tư vấn giới thiệu sách, xây dựng tủ sách của trường ngày càng phong phú.
+ Thống kê báo cáo việc bảo quản, sử dụng, cho mượn hàng ngày, tuần, tháng, học kỳ.
2.6) Nhân viên tạp vụ: (hợp đồng theo NĐ 68)
* Thời gian làm việc
- Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ.
- Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30.
- Ngoài thời gian trên, khi nhà trường có công việc đột xuất phải có mặt theo yêu cầu của Hiệu trưởng.
* Nhiệm vụ
+ Quét dọn, lau chùi, chuẩn bị nước trà, sắp xếp các loại tài sản phục vụ văn phòng, phòng làm việc, phòng nghỉ giáo viên, đảm bảo mỹ quan và vệ sinh trường học.
+ Phục vụ các buổi họp của nhà trường và tổ chức chuyên môn bao gồm: Vệ sinh phòng họp, sắp xếp bàn ghế, nước trà.
+ Đón tiếp khách ra vào văn phòng.
+ Phản ánh với BGH các trường hợp vi phạm làm ảnh hưởng đến công tác văn phòng.
+ Mua sắm các vật dụng cần thiết phục vụ hoạt động tạp vụ.
2.7) Bảo vệ: Gồm 03 nhân viên trực bảo vệ kể cả ngày chủ nhật:
Nhiệm vụ
- Bảo vệ an toàn, góp phần sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả các loại tài sản.
- Mở và đóng cửa các nhà học, địa điểm làm việc theo kế hoạch công tác của nhà trường.
- Kiểm tra, bảo dưỡng tài sản ( đồ gỗ, đồ mộc).
- Ngăn chặn, phát hiện và xử lý các vụ việc làm hư hao, mất mát tài sản. Không cho bất cứ cá nhân, tập thể nào di chuyển, sử dụng các loại tài sản khi chưa được phép của Hiệu trưởng.
- Đóng mở điện nước phục vụ công tác dạy học đúng giờ (theo lịch học và lịch làm việc). Thường xuyên kiểm tra công trình điện nước, chống thất thoát, lãng phí.
- Sắp xếp bố trí tài sản trong các phòng học, phòng làm việc theo chỉ đạo của BGH.
- Bảo vệ an ninh trật tự trong phạm vi khuôn viên của nhà trường. Thường xuyên kiểm tra ngăn chặn việc xâm nhập, gây rối trật tự trong giờ chính khoá và ngoại khoá.        
- Bảo vệ trật tự trước cổng trường, thực hiện nghiêm túc quy định ra vào trường học với phong cách lịch sự, thái độ phục vụ chân tình.
- Liên hệ với các cơ quan công an, dân phòng phối hợp công tác bảo vệ. Tạm giữ các cá nhân và các tổ chức vi phạm các quy định bảo vệ trật tự, an ninh trường học và kịp thời báo cáo với lãnh đạo nhà trường và cơ quan công an xử lý.
- Điều khiển hiệu lệnh trống thực hiện các điều động của lãnh đạo nhà trường, phối hợp với các thành viên khác trong nhà trường thực hiện các nhiệm vụ được giao.
3. Chuyên môn
3.1 Tổ trưởng
- Xây dựng kế hoạch và điều hành các hoạt động chung của tổ, hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của các thành viên trong tổ theo kế hoạch dạy học, phân phối chương trình và các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Chủ trì các cuộc họp tổ theo lịch và nội dung chỉ đạo của Hiệu trưởng.
- Kiểm tra và ký vào giáo án, hồ sơ của giáo viên theo quy định
- Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng thực hiện nhiệm vụ của Giáo viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường.
- Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên trong tổ.
3.2. Giáo viên
3.2.1. Trực tiếp giảng dạy
1. Giảng dạy và giáo dục theo đúng chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học; soạn bài, chuẩn bị thí nghiệm - thực hành ;  kiểm tra đánh giá theo đúng quy định (kể cả việc đánh giá cho điểm, xếp loại từng học sinh và việc đánh giá xếp loại sau mỗi giờ dạy trên lớp theo quy định của trường); Vào sổ điểm, ghi học bạ đầy đủ, chính xác. Đến trường và ra vào lớp đúng giờ, cấm hành vi tuỳ tiện bỏ giờ; quản lý học sinh trong các hoạt đông giáo dục do nhà trường tổ chức; tham gia tích cực các hoạt động của tổ, nhóm chuyên môn. Thực hiện định mức dạy 17 tiết/ tuần.
2. Luôn có ý thức rèn luyện đạo đức, có kế hoạch tự học tập và bồi dưỡng về chuyên môn. bồi dưỡng nghiệp vụ để nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy giáo dục.
3. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật điều lệ nhà trường, thực hiện nghiêm túc các quyết định của Hiệu trưởng, chịu sự kiểm tra của Hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục.
4. Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, gương mẫu trước học sinh, thương yêu tôn trọng học sinh; đối xử công bằng với học sinh, bảo vệ các quyền lợi chính đáng của học sinh; đối sử đúng mực với phụ huynh, đoàn kết thân ái cùng giúp đỡ đồng nghiệp để hoàn thành nhiệm vụ.
5. Phối hợp có hiệu quả các lực lượng giáo dục: GVCN, GVBM, gia đình học sinh, đoàn TN. .
6. Tham gia các hoạt động của địa phương theo đúng chức năng của nhà trường.
7. Phải có hành vi, ứng xủ mẫu mực có tác dụng giáo dục cảm hoá học sinh. Đeo các theo quy định khi đến trường.
3.2.2. Giáo viên chủ nhiệm
a) Tìm hiểu và nắm vững học sinh trong lớp về mọi mặt và có biện pháp tổ chức giáo dục phù hợp, có hiệu quả với từng đối tượng, nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp phát huy tính tự giác – tích cực, khả năng tự quản của học sinh.
b) Liên hệ, cộng tác thường xuyên với gia đình học sinh: Thông báo tình hình học tập, rèn luyện của mỗi HS thông qua sổ liên lạc sau mỗi tuần, các trường hợp đặc biệt - bất thường phải thông báo ngay cho CMHS và BGH biết, chủ động phối hợp với Đoàn Hội, các tổ chức xã hội có liên quan trong các hoạt động giảng dạy và giáo dục học sinh.
c) Nhận xét đánh giá và xếp loại học sinh một cách chính xác, đề xuất các danh sách HS khen thưởng, kỷ luật … và hoàn chỉnh việc ghi kết quả số ngày nghỉ, kết quả học tập, hạnh kiểm vào sổ điểm và học bạ theo quy định.
d) Báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về tình hình mọi mặt của lớp với Hiệu trưởng và BGH.
e)Với các hoạt động ngoài giờ lên lớp:
- Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các HĐNGLL của mình theo chủ điểm hàng tháng.
- Hướng dẫn học sinh tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp do nhà trường và các đoàn thể phát động .
- Giáo viên chủ nhiệm có vai trò như một cố vấn chi đoàn, luôn khơi dậy và phát huy tính chủ động của Ban cán sự lớp.
- Đối với học sinh khối 12 phải đề cập cả chủ đề hướng nghiệp.
- Thực hiện duy trì sĩ số, tăng cường chất lượng bộ môn, hạn chế đến mức thấp nhất HS ở lại lớp, HS bỏ học.
4. Các hoạt động đoàn thể
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động theo tinh thần chỉ đạo của ngành và nghị quyết của chi bộ .
- Vận động mọi CB-CC-VC, hội viên chăm lo sự nghiệp giáo dục và tích cực tham gia cuộc vận động lớn của nghành “ Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, phòng chống mọi biểu hiện tiêu cực khác trong nhà trường .
- Giới thiệu quần chúng tích cực cho chi bộ và tham gia công tác xây dựng cho chi bộ Đảng nhà trường trong sạch vững mạnh.
- Giám sát và kiểm tra thực hiện các chế độ chính sách cho CB-CC-VC trong nhà trường.
- Xây dựng khối đoàn kết nội bộ và đời sống văn hoá trong nhà trường.
- Phối hợp với nhà trường thực hiện tốt công tác dân chủ hoá trong trường học.
- Tham gia quản lý trường học theo đúng các quy định của nhà nước ban hành.
3.3. Hồ sơ cá nhân và tổ
3.3.1. Hồ sơ cá nhân bao gồm
- Kế hoạch giảng dạy bộ môn được phân công.
- Giáo án chính thức theo phân công chuyên môn.
- Giáo án dạy bồi dưỡng học sinh giỏi.
- Sổ hội họp.
- Sổ tích luỹ, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.
- Lịch báo giảng.
- Sổ dự giờ.
- Sổ chủ nhiệm (Nếu là GVCN).
3.3.2 Hồ sơ của tổ - nhóm
- Kế hoạch của tổ - nhóm chuyên môn.
- Sổ ghi biên bản các cuộc họp tổ - nhóm.
- Sổ kế hoạch bồi dưỡng giáo viên.
- Hồ sơ các chuyên đề tổ nhóm thực hiện.
- Hồ sơ dự giờ, kiểm tra nội bộ.
4) Hội đồng trường : Hoạt động theo điều lệ trường Trung học
Điều 3 : Chế độ làm việc
- Trường học làm theo chế độ thủ trưởng. Hiệu trưởng là người điều hành mọi hành mọi công việc của nhà trường, chịu trách nhiệm trước nhà nước, trước nhân dân và trước cấp trên về mọi hoạt động của nhà trường .
- Phó hiệu trưởng là người giúp việc cho thủ trưởng chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và cấp trên về phần công tác được phân công .
- Bí thư đoàn trường : Chịu sự lãnh đạo trực tiếp của HT và lãnh đạo của Chi bộ về công tác Đoàn TN.
- Giáo viên : Thực hiện công tác giảng dạy , giáo dục theo sự phân công của nhà trường.
- Nhân viên : Thực hiện công tác theo chức trách theo sự phân công của Hiệu trưởng.
- Họp theo định kỳ :
+ BGH giao ban hằng tuần vào chiều thứ 6.
+ Chi bộ: Họp vào từ 27 tháng trước đến 5 tháng sau.
+ HĐSP : Họp vào thứ 6 tuần đầu mỗi tháng.
+ Tổ nhóm chuyên môn : Họp theo lịch 2 buổi/ tháng.   
Trong quá trình triển khai phải tuân thủ nguyên tắc tập trung – dân chủ, phối hợp giúp đỡ, tương trợ hoàn thành nhiệm vụ chung của toàn trường và nhiệm vụ đã được phân công cho từng thành viên.
CHƯƠNG III : QUAN HỆ CÔNG TÁC
Điều 4 . Đối với Sở giáo dục :
Nhà trường phải thực hiện đầy đủ, nghiêm túc về sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về công tác phát triển giáo dục trên địa bàn, về công tác chuyên môn của Sở giáo dục.
Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo thường xuyên, định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện công việc được giao của nhà trường về Sở giáo dục.
Điều 5. Đối với UBND Tỉnh Sơn La.
Nhà trường phải thực hiện đầy đủ, nghiêm túc về sự chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra, thanh tra của UBND Tỉnh Sơn La về các mặt công tác :
- Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch vốn ngân sách hàng năm.
- Kế hoạch phát triển giáo dục trên địa bàn.
- Kế hoạch nhân sự
- Thực hiện cơ chế tự chủ, chịu trách nhiệm về tài chính, tổ chức bộ máy, biên chế theo quy định.
- Việc thực hiện pháp luật về giáo dục ở địa phương theo quy định của pháp luật
Điều 6. Đối với Ban đại diện CMHS :
Nhà trường có trách nhiệm chủ động phối hợp với ban đại diện CMHS toàn trường, các lớp và từng phụ huynh trong tất cả các hoạt động giáo dục của nhà trường:
- Thông báo về kết quả học tập, rèn luyện của từng HS về cho gia đình.
- Thông báo cho PHHS biết các kế hoạch của trường về công tác: Tuyển sinh, thi đua, khen thưởng - kỷ luật, giáo dục HS cá biệt …
- Giải quyết theo pháp luật những vấn đề có liên quan đến việc giáo dục học sinh.
CHƯƠNG IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 7. QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG trên đây được phổ biến đến tất cả CB, GV, NV và học sinh của trường để biết, nghiên cứu, thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc phản ánh trực tiếp đồng chí Hiệu trưởng nhà trường hoặc đồng chí phụ trách các công việc liên quan để có sự điều chỉnh nhằm đạt hiệu quả tốt nhất phù hợp với tình hình thực tế của trường và các văn bản quy định hiện hành.
Điều 8. Tất cả các thành viên trong trường có trách nhiệm thực hiện QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG này, ai thực hiện tốt sẽ được xét khen thưởng, người nào vi phạm sẽ bị kỷ luật theo quy định.
                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

 

->> PHẢN HỒI CHO BÀI VIẾT
(*)Họ tên:
 
(*)Email:
 
Nội dung(Vui lòng điền đầy đủ thông tin và gõ nội dung bằng tiếng Việt có dấu)
 
(*)Xác thực